Õppekorraldus ja privaatsuspoliitika


Õppekorralduse alused


 1. Üldsätted

  1. Akkadian OÜ (edaspidi Akkadian) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, privaatsuspoliitikast ja õppekorralduse alustest ja EV õigusaktidest.

  2. Käesolevad tingimused kehtivad õppijate ja Akkadiani vahel teenuste ostmisel.

  3. Akkadian korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust (edaspidi koolitus).

  4. Õppetöö toimub Akkadiani ruumides aadressil Vana-Posti 7, Tallinn, õppija ruumides või renditud koolitusruumis.

  5. Avalikud koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

  6. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

  7. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

  8. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

  9. Asjaajamiskeel on eesti või inglise keel.

  10. Avalike koolituste alusdokument on Akkadian kodulehel avaldatud õppekava, kus on määratletud vähemalt õppekava nimetus; õppe eesmärk; õpiväljundid; sihtgrupp; õppekeel; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe teemad; õppekeskkonna kirjeldus; õppemeetodid; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

  11. Akkadian jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.akkadian.eu.

  12. Akkadian on käibemaksukohuslane. Kui hinnad ei sisalda käibemaksu on selleks tehtud vastav märge.  

 2. Avalikule koolitusele registreerumine ja teenuse eest tasumine

  1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda ning seda kas kodulehel www.akkadian.eu, e-posti info@akkadian.eu või Akkadiani poolt volitatud esindajate veebilehtedel.

  2. Koolitusele registreerimiseks tuleb valida kodulehelt sobilik koolitus, vajutada registreerumise lingile, täita avanev registreerumise vorm ning vajutada nuppu "Registreerun".  

  3. Peale registreerumist, aga enne arve tasumist, ei ole õppija koht koolitusel veel tagatud.

  4. Peale registreerumist saadetakse e-postile arve, mille saab tasuda pangamaksena.

  5. Makse laekumisega on koht koolitusel tagatud.

  6. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

 3. Avaliku koolituse alustamine, koolitusel osalemine ja lõpetamine

  1. Peale arve tasumist ja hiljemalt nädal enne koolituse algust saadetakse e-postile koolitusel osalemise info.

  2. Õppijal on õigus saada avaliku koolituse läbimisel tunnistus juhul, kui kohalkäimise protsent on vähemalt 80% koolituse mahust.

  3. Õppijal on õigus saada avaliku koolituse läbimisel tõend juhul, kui kohalkäimise protsent on väiksem kui 80% koolituse mahust või õpiväljundeid ei saavutatud.

  4. Tunnistused allkirjastab Akkadian juhatuse liige või volituse alusel koolitussuuna juht..

 4. Avalikust koolitusest loobumine

  1. Peale teenuse eest tasumist, kuid enne koolituse algust on võimalik registreerumine tühistada, saates Akkadiani aadressile info@akkadian.eu  vastavasisuline teade.

  2. Osavõtutasu tagastame 100% juhul, kui loobumine toimub hiljemalt 7 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda.

  3. Osavõtutasust tagastame 50% juhul, kui loobumine toimub alates 7 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda.

  4. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub 3 tööpäeva enne koolituse esimest toimumiskorda, kusjuures koolituse toimumise päeva sisse ei arvestata.

  5. Kui loobumisest kirjalikult ei teatata, siis osavõtutasu ei tagastata.

 5. Avaliku koolituse katkestamise ja koolitusgrupist väljaarvamise kord  

  1. Õppija arvatakse õppegrupist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

  2. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

  3. Juhul kui õppija katkestab koolituse ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma koolituse tervikarve, mis Akkadiani poolt väljastati.

  4. Akkadian ei vastuta õppijale tekitatud kahjude eest või teenuse mitteosutamisest juhul, kui kahju või teenuse mitteosutamine on tingitud asjaolust, mida Akkadian ei saanud mõjutada ning mille saabumist Akkadian ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 6. Muud tingimused

  1. Teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda. Antud juhul jätab Akkadian endale õiguse loobuda müügist ja tagastada õppijale raha tema arvelduskontole.

  2. Teenuste infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.

  3. Osaleja hoidub käesoleva õppe käigus saadud teabe ja/või materjalide edasi andmisest kolmandatele isikutele tasu eest ja kasutamisest ärilisel eesmärgil. Käesolevas sättes nimetatud kohustuste rikkumisel on õppe pakkujal õigus nõuda osalejalt leppetrahvi kümnekordses kursuse maksumuses.

  4. Akkadiani ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

  5. Kõiki Akkadiani kodulehel tehtud ostude sooritamise käigus teatavaks saanud õppija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mille põhimõtted on kirjas meie privaatsuspoliitikas.

 

Privaatsuspoliitika


 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine. Isikuandmed on andmed, mida Akkadian kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Õppija isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  1. kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näiteks koolitusel kohapeal);

  2. ostu või tellimuse sooritamisel meie kontoris või kodulehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel

  3. Akkadian võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid.

 2. Isikukoodi kasutamine. Isikukood kogutakse vastavalt Täiskasvanukoolituse seaduse § 9 lõikele 1 ning kasutatakse ainult koolituse tunnistuse või tõendi isikustamiseks.

 3. E-posti aadressi kasutatakse õppijale koolituse korraldusliku info edastamiseks.

 4. Kogutud isikuandmete kasutamine. Kogutud isikuandmete abil saame selleks loa andnud õppijaid teavitada Akkadiani teenuste uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Õppija, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

 5. Kogutud isikuandmete muutmine. Õppija tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha ja muuta kontakteerudes meiega info@akkadian.eu.

 6. Muude andmete kogumine. Kogume isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht), meie veebisaidil või sotsiaalmeedias. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime õppijatele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

 7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused. Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki õppijaid, kelle kontaktid meie registris on. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@akkadian.eu.

 8. Andmete säilitamine.

  1. Koolitusel osalejate ees- ja perekonnanime, ametikoht ja organisatsioon säilitatakse Akkadian inforegistris 10 aastat peale koolituse läbimist, et Akkadianil'il säiliks ülevaade osaleja varasema osalemise kohta Akkadiani koolitustel.  

  2. Koolitusel osalejate e-posti aadressid säilitatakse Akkadiani inforegistris 3 aastat peale koolituse läbimist selleks, et küsida tagasisidet ning vajadusel suhelda osalejaga.

  3. Osaleja e-posti aadressi, kes on soovinud olla meie uudiskirja loendis, säilitatakse nii kaua kuni ta soovib ennast adressaatide hulgast eemaldada. Selleks on uudiskirja all kirja saamisest loobumise võimalus.

  4. Koolitusel osalejate isikukoode säilitatakse Akkadiani inforegistris maksimaalselt 6 kuuud peale koolituse läbimist selleks, et vajadusel tunnistust/ tõendit parandada.

 9. Akkadiani andmekaitsespetsialist on Helina Loor. Soovi korral võtke õppekorralduse aluste või privaatsuspoliitika täpsustamiseks ühendust aadressil info@akkadian.eu.  Kvaliteedi tagamise alused


Kvaliteet näitab Akkadiani võimet kohaneda kiiresti muutuvates turu ja kliendi vajadustes, tegemata järelandmisi teenuse planeerimises ja elluviimises. Akkadian on täielikult keskendunud kliendi vajadustest lähtuva teenuse osutamisele.

 1. Akkadian lähtub koolituste sisu koostamisel eelkõige kliendi ja õppija koolitusvajadusest. Iga koolituse puhul küsime kliendilt kohe alguses nende ootust tulemusele ning mõõdikut, kuidas klient teab, et see tulemus on ka mõne aja pärast saavutatud. Seda tulemust ja mõõdikut silmas pidades saab liikuda konkreetsemate õppijate vajaduste ning sealt omakorda koolitusteemade ja -metoodikate juurde. Koolitusvajadust küsime alati nii kliendi kui ka õppija käest, kuna need võivad vahel erineda. Läbirääkimiste teel saavutatakse ühine kokkulepe koolituse lõpliku sisu osas.
 2. Akkadian viib koolitusi läbi nö ruumikoolitustena, e-koolitustena kui ka hübriidkoolitustena (osalejad on nii veebis kui ka ruumis).
  1. Ruumikoolitusi korraldatakse rendiruumides, mille vastavuse töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele tagab ruumi rendi teenuse pakkuja. Koolitusi viiakse kliendi soovil läbi ka tema enda ruumides, mis puhul tagab ruumide kvaliteedi klient ise. Akkadiani jälgib koolitusruumide valikul nende tehnilist võimekust, see tähendab, et ruum peab olema varustatud koolituse läbiviimiseks sobilike ja kaasaegsete tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus peab olema sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks (näiteks paindlik ümberpaigutamiseks) ning koolitusgrupi vajadustele vastav (näiteks tagatud igatine ligipääsetavus).
  2. E-koolitusi korraldatakse kasutades Zoomi, kuna see on sarnastest tarkvaradest kõige suuremate võimalustega ning vähemate tõrgetega. Zoom võimaldab läbi viia nii suure ringi arutelu, paaris- ja grupitööd kui ka individuaalset tööd. Seal on võimalik jagada materjale, teha ühist sisuloomet kui ka hääletada, vestelda ja koolitust puudujatele järelvaatamiseks salvestada.
  3. Hübriidkoolituse vajaduse puhul tagame koolitusruumides selle läbiviimise võimekuse, mis tähendab, et osalejad ja koolitajad näevad ja kuulevad igal viisil kõiki ja kõike, mis toimub kohapeal või ülekandes. See tagatakse ekraani jagamise, ekraanide ja liikuva kaamera ning kõlar-mikrofoni abil. Oluline on, et veebis osalejad ei jää ilma millestki, mida kogeb koolitusruumis osaleja. Ruumi hübriidkoolituse võimekus on oluline tekitamaks osalejates grupitunnet ja võimaldaks kõigil osalejatel osa saada aktiivse õppega ning suuresti omavahelisel suhtlemisel põhinevast arenguprogrammist.
 3. Lähtume oli koolituste läbiviimisel kas täielikust konfidentsiaalsusest või lihtsamal juhul Chatham House’i reeglist, võimaldamaks ühtaegu nii sõnavabadust kui ka konfidentsiaalsust. Reegli rakendamiseks lepitakse osalejatega kokku, et neil on vaba voli kasutada kohtumiste käigus avaldatud teavet, kuid nad ei tohi avalikustada, kes ja kus midagi ütles. Reegel võimaldab nii koolitajatel kui ka osalejatel võtta sõna eraisikuna ning väljendada seisukohti, mis ei pruugi ühtida nende tööandja omadega. Chatham House soodustab vaba ja ausat arutelu ning ka kriitilist mõtlemist. Osalejad ja koolitajad tunnevad end vabamalt, kui nad ei pea muretsema selle pärast, mis juhtub siis, kui neid avalikult tsiteeritakse.
 4. Koolitusmaterjalid on koostatud kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autorite isiklikke ja varalisi õigusi. Koolitusmaterjale üldiselt ei prindita, vaid jagatakse elektrooniliselt. Akkadiani poolt loodud koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Akkadianile või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Akkadiani kirjaliku nõusolekuta.
 5. Korraldame koolitusi nii keskkonnahoidlikult kui võimalik, mis tähendab, et kasutame koolitusruume, mis oleks osalejate jaoks optimaalse kaugusega (st koolituspaika jõudmiseks ei ole vaja autot või kui on, siis soovitame praktiseerida autoja gamist). Linna sees ja lühemate vahemaade puhul saab kasutada ühistransporti, jalg- või tõukeratast. Menüüs soodustame lihavähest toitlustust, mis aitab koolituspäeva jooksul hoida vaimu värskemana, kuna ei tekita raske eine järgset väsimust. Tellime toitu mõistlikus koguses, et raisku läheks võimalikult vähe. Ärgitame oma joogitopse kasutama.
 6. Avalike koolituste õppekavad avalikustatakse Akkadiani kodulehel. Kõikide Akkadiani õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest. Iga õppekava on koostatud lähtuvalt kliendi/ õppija koolitusvajadusest ning mõõdetavast tulemusest, millele koolituse läbiviimine kaasa peab aitama. Õppe sisu, maht, osalejate arv ja metoodika peavad omavahel olema kooskõlas, et lähtuda läbiviimisel andragoogilistest põhimõtetest.
 7. Akkadiani koolitajatel on olemas täiendkoolituste läbiviimiseks vajalik erialane ja andragoogiline kompetents. Akkadian kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala eksperte, kes on kogenud praktikud ning kasutavad koolituste läbiviimisel täiskasvanuõppe põhimõtteid. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel koolitajale ettepanekuid koolituste paremaks läbiviimiseks. Koolitajate toetamiseks viiakse läbi iga teenuse järgset debriifingut ning vajaliku metoodika alusel tugigruppe (kovisoon, supervisoon, grupicoaching).
 8. Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Akkadian õppijate soovitusindeksit ja sisulist tagasisidet, analüüsib seda ning parendab pidevalt oma teenuse kvaliteeti.