Täiendkoolituse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord


1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

1.2 Koolituste õppekavad on avalikustatud Akkadian OÜ koduleheküljel.

1.3. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1.3.1. õppekava nimetus;

1.3.2. õppekavarühm;

1.3.3. õpiväljundid;

1.3.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.3.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.3.6. õppe sisu;

1.3.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.3.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.3.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.3.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.4. Koolituste õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

1.5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku. Kogutud tagasiside põhjal viib Akkadian OÜ vajadusel õppekavadesse sisse muudatusi, et pakkuda parimat võimalikku õppekvaliteeti.


2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Täienduskoolitused viiakse läbi viiakse Akkadian OÜ õppekeskkonnas, teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides. Akkadian OÜ tagab, et kõik koolitustegevuseks kasutatavad ruumid oleksid vastavuses tervisekaitsenõuetega.

2.2. Akkadian OÜ tagab, et kõik õppetööks kasutatavad ruumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

2.3. Akkadian OÜ tagab, et kõik õppetööks kasutatavad ruumid on valgusküllased, hästi ventileeritud ja soojad. Samuti on kõik õppeklassid varustatud tehnikaga, mis on koolituse läbiviimiseks vajalikud.

2.4. Koolituse õppekeskkonna valikul lähtub Akkadian OÜ põhimõttest, et see oleks võimalikult õppimist toetav.

2.5. Kõik koolitused avaldatakse Akkadian OÜ koduleheküljel vähemalt üks kuu enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda e-posti teel info@akkadian.eu, telefonil +372 5334 0078 või veebilehe alalehel “Registreeru”.

2.6. Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed, millele on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht, hiljemalt kolm päeva enne koolituse toimumist.


3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolituste läbiviijad omavad kõrgemat erialast haridust või tegutsevad aktiivselt õpetatavas valdkonnas ja omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2. Koolituse läbiviijatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

3.3. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku. Saadud tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ja tulemuste põhjal viiakse vajadusel ellu parendusi järgnevates koolitustes.

4.2. Koolituse vältel kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajadusel ellu muudatusi koolituse korralduses, et tagada parim võimalik õppekvaliteet.