Õppekorralduse alused1. Üldsätted

1.1. Akkadian OÜ (registrikood: 12927009) lähtub täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning dokumentidest.

1.2. Akkadian OÜ on täiendkoolitusasutus, mis korraldab juhtimisalaseid koolitusi.

1.3. Õppetöö viiakse läbi Tallinnas aadressil Vana-Posti 7-5 asuvates ruumides, teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Akkadian OÜ veebilehel.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. Akkadian OÜ asjaajamiskeeled on eesti, vene ja inglise keel.

1.8. Akkadian OÜ õppekeel on eesti keel. Kliendi soovil või piisava huvi olemasolul viiakse koolitusi läbi ka inglise või vene keeles.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.9.1. õppekava nimetus;

1.9.2. õppekavarühm;

1.9.3. õpiväljundid;

1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.9.6. õppe sisu;

1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Akkadian OÜ kogub ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, kontakttelefon, e-post ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.


3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel info@akkadian.eu, telefonil +372 5334 0078 või veebilehe alalehel “Registreeru”.

3.1.2. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt nädal enne koolituse toimumise algust.

3.1.3. Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed, millele on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht, hiljemalt kolm päeva enne koolituse toimumist.

3.1.4. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Akkadian OÜ töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad ettevõtte koduleheküljelt

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.

3.2.3. Akkadian OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ja tasunud õppemaksu.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.


5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardile §3.

5.2. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele väljastatakse koolituse lõpus tõend täiendkoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt väljaarvatuks.

5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.


6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub elektrooniliselt esitatud arve alusel enne koolituse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.3. Akkadian OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Akkadian OÜ-d e-kirja teel info@akkadian.eu või telefonil +372 5334 0078. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või ei teavita Akkadian OÜ-d mitteosalemisest, koolituse tasu ei tagastata.

7.2. Koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata

7.3 Kui registreerunu teatab oma mitteosalemisest vähemalt kolm päeva enne koolituse algust, tühistab Akkadian OÜ registreerunule väljastatud arve. Kui arve on juba tasutud, kannab Akkadian OÜ makstud koolituse summa tagasi või jätab selle kokkuleppeliselt mõne järgneva koolituse osavõtutasu ettemaksuks.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija kokkuleppel Akkadian OÜ-ga liituda järgmise grupiga.


9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;

9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet Akkadian OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Akkadian OÜ süül ära jäänud kursuste eest;

9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

10.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ja omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. Akkadian OÜ ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.