Kuidas aitab kom­munikat­sioon juhil paremini realiseerida organisat­siooni potent­siaali?Koolituse eesmärk

Ootused juhtidele ja nende kompetentsidele muutuvad pidevalt. Klassikalised kommunikatsiooni- ja juhtimisteooriad minetavad endist tähtsust. Koolitusprogrammi läbimine annab juhile teoreetilised teadmised ja praktilised oskused agiilsust toetava organisatsioonikultuuri edendamiseks, mis on kiiresti muutuvas ettevõtluskeskkonnas üks olulisemaid konkurentsieeliseid. Võimekus muudatusi edukalt juhtida ja viia ellu strateegiaid tugineb suuresti kommunikatsioonile, mis seob juhtimistööriistana kõik organisatsiooni osad tervikuks, aitab juhtida ootusi ning realiseerida organisatsiooni potentsiaali. Kaasaegses ühiskonnas määrab organisatsioonide edukuse kohanemisvõime kiirus turu muutustega. Seetõttu kasvab strateegilise kommunikatsiooni roll organisatsiooni juhtimisel. Koolituse eesmärk on anda juhtidele tööriistad organisatsiooni arendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks kiiresti muutuvas keskkonnas.


Koolituse ülesehitus ja õppe sisu

Koolitus koosneb viiest koolituspäevast kestusega 8 akadeemilist tundi. Koolituspäevade käigus omandab koolitusel osaleja nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi kaasavast juhtimisstrateegia elluviimisest ja muudatuste juhtimisest. Harjutused viiakse läbi individuaalselt või gruppides.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse toimumiskoht sõltub antud perioodil kehtivatest avalike ürituste korraldamise nõuetest. Võimalusel toimub kontaktõpe Tallinnas. Täpne toimumiskoht sõltub koolitusel osalejate arvust ja antakse teada hiljemalt kolm päeva enne koolituse toimumist. Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõpetamise tingimus on osalemine kõigil koolituspäevadel. Koolituse läbinud osalejatele väljastatakse seda kinnitav tunnistus. Tunnistuse väljastamiseks vajalike õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituspäevade käigus läbiviidavate harjutuste abil, mille ülesehitus võimaldab koolitajatel hinnata teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamise tulemuslikkust.

Õpiväljundid

Koolitusprogrammi läbinu oskab:

 • juhtida muudatusi tõhusalt ja kaasavalt;
 • ehitada võrgustikke;
 • saavutada meeskonda kaasavalt organisatsiooni lühi- ja pikaajalisi eesmärke;
 • kasutada erinevaid sise- ja väliskommunikatsiooni tööriistu;
 • rääkida organisatsiooni teenustest või toodetest inspireerivalt;
 • edukalt seada eesmärke ja mõõta tulemusi.

KOOLITUSPÄEVADE TEEMAD


MUUDATUSTE JUHTIMINE

Kuidas tõhusalt ja kaasavalt juhtida organisatsioonis muudatusi?  

Koolituspäeva toimumisaeg: 09.04.2021 kell 9:00 - 16:00


Moodulis käsitletavad teemad:

 • Milline on juhi roll muudatuste juhtimisel?

 • Millistest teguritest koosneb edukate muudatuste juhtimise valem?

 • Millised on muudatuste juhtimise peamised väljakutsed?

 • Millistest etappidest koosneb muudatuste juhtimine?

 • Kuidas rakendada kommunikatsiooni muudatuste juhtimise erinevates etappides?

 • Millist konkurentsieelist loob organisatsioonile teadlik ja strateegiline muudatuste juhtimine?

 • Kuidas arendada kõrge muutumisvalmidusega organisatsioonikultuuri?


VÕRGUSTIKE EHITAMINE

Kuidas juhtida kaasaegse organisatsiooni sisemist ja välimist komplekssust?

Koolituspäeva toimumisaeg: 23.04.2021 kell 9:00 - 16:00


Moodulis käsitletavad teemad:

 • Kuidas kaardistada võrgustikke ja leida ühisosad?

 • Kuidas tunda ära väärtuskonflikti?

 • Kuidas edukalt koordineerida erinevaid perspektiive?

 • Millised on kaasamise erinevad metoodikad?

 • Millised on tõhusad suhtlemisvõtted ja peamised tõkked?


SISEKOMMUNIKATSIOON

Kuidas sõnastada kaasavalt organisatsiooni lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning luua motiveeriv keskkond nende saavutamiseks?

Koolituspäeva toimumisaeg: 07.05.2021 kell 9:00 - 16:00


Moodulis käsitletavad teemad:

 • Kuidas ja millal anda organisatsiooni eesmärkide saavutamist toetavat tagasisidet?

 • Kuidas ehitada töötajate vastutus- ja omanikutunnet tugevdavat organisatsioonikultuuri?

 • Miks on oluline ja kuidas luua toetav keskkond “ebaõnnestumiseks”?

 • Kuidas aitab arenenud kaasamiskultuur organisatsioonil kiirete muutustega paremini kohaneda?

 • Millised on ootused juhile kaasaegsetes organisatsioonides?

 • Kuidas nügida meeskonda täitma mugavustsoonist väljas asuvaid ülesandeid?

 • Mis on järjepidev tulemuste juhtimine ja milliseid võimalusi loob selle integreerimine organisatsioonikultuuri?

 • Kuidas toetab tõhus kommunikatsioon “isejuhtivate” organisatsioonide teket?


VÄLISKOMMUNIKATSIOON

Kuidas rääkida oma teenustest või toodetest kliente ja koostööpartnereid inspireerival viisil?

Koolituspäeva toimumisaeg: 21.05.2021 kell 9:00 - 16:00


Moodulis käsitletavad teemad:

 • Millistest komponentidest koosneb inspireeriv lugu?

 • Kuidas aitab paeluvate lugude jutustamine sihtrühma kaasata ja tugevdada sidet organisatsiooniga?

 • Kuidas luua ja kommunikeerida brändi arengut toetavaid narratiive?

 • Kuidas hinnata enda organisatsiooni loo tugevust ja mõju?

 • Millised filtrid peab sõnum klienti tõrjuvast infomürast vabanemiseks läbima?

 • Kuidas defineerida kliendi vajadused ja kommunikatsiooni abil toetada nende rahuldamist?

 • Kuidas jutustada enda organisatsiooni lugu erinevatel platvormidel?


MÕÕTMINE

Kuidas sõnastada mõjusad mõõdikud?

Koolituspäeva toimumisaeg: 11.06.2021 kell 9:00 - 16:00


Moodulis käsitletavad teemad:

 • Kuidas mõõta seda, mis on päriselt oluline?

 • Kuidas mõõta strateegia tulemuslikkust?

 • Kuidas sõnastada mõõdikuid kaasavalt?

 • Kuidas kommunikeerida mõõdikuid ja mõju organisatsioonis?

 • Kuidas valida sobiv tööriist tulemuste mõõtmiseks?

 • Kuidas sõnastada ja visualiseerida mõõdikud?

 • Millised on erinevate mõõdikute lõksud ja võimalused?


KOOLITAJAD


Koolituspäevi viivad läbi kommunikatsioonieksperdid, kes omavad pikaajalist strateegiate elluviimise ja muudatuste juhtimise kogemust nii era- kui ka avalikust sektorist. Parima võimaliku koolituskvaliteedi tagamiseks jätab Akkadian endale õiguse kaasata koolituspäevadele koolitajatena valdkonna ekspertidest koostööpartnereid.Kadri Lainas

Kadri Lainas on töötanud turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas enam kui 20 aastat. Enne sõnumiagentuuri Akkadian asutamist töötas ta Kalev Chocolate Factory segmendijuhina, kommunikatsioonibüroos JLS ja Prisma Peremarketi juhtkonnas. Kadri Lainas on omandanud kommunikatsioonialase kõrghariduse Hollandis Rotterdami juhtimiskoolis (Rotterdam School of Management). 


Eneli Mikko

Eneli Mikko on töötanud Poliitikauuringute Keskuse Praxis kommunikatsioonijuhina, aidates kaasa teadmistepõhisele otsustusprotsessile Eesti poliitikakujundamises. Ta on osalenud üle 50 mahuka uuringuprojekti meeskonnas, nii strateegilise nõustaja, projektijuhi, intervjueerija kui ka kommunikatsiooniplaanide koostaja ja elluviijana. Pikaajalise teadus- ja uuringuprojektide kommunikatsioonieksperdina on ta muuhulgas koolitanud riigiametnikke ja vabaühenduste liikmeid. Eneli Mikko omab kommunikatsiooniala kõrgharidust Tartu Ülikoolist. Alates 2019. aastast on sõnumiagentuuri Akkadiani juhtivpartner.

Kristo Mäe

Kristo Mäe on töötanud kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnas enam kui 15 aastat. Ta on vedanud Eesti Vabariik 100 juubelipeo turundust ning kommunikatsiooni, maaeluministeeriumi avalike suhete osakonda, laulu- ja tantsupeo ning rahvaloenduse kampaaniaid. Kristo Mäe omab kommunikatsiooniala kõrgharidust Tartu Ülikoolist.